GOTO SUMIO MUSEUM

Toutou-tsuki-no-sankyo (Floodwaters at a Moonlit Ravine)2000 126.0x211.5cm

Toutou-tsuki-no-sankyo (Floodwaters at a Moonlit Ravine)
A gently moonlit stream flows as timelessly as the history of China.
Close